Tuesday, 3 October 2023

ảnh: www.tumnei.wordpress.com Là một thủ đô cổ kính từ thời hậu Đế quốc Khơ me và khu vực tuyệt đẹp…