Monday, 3 August 2020

Khách sạn Petro Trang trí theo phong cách thực dân, gồm 75 phòng và cụm phòng các loại với đầy…