Sunday, 26 May 2024

Thành phố lớn nhất miền trung chính là Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng cách Thuận Hoá- Huế 100km và cách…