Thursday, 9 February 2023

Thành phố lớn nhất miền trung chính là Đà Nẵng,Thành phố Đà Nẵng cách Thuận Hoá- Huế 100km và cách…